Privacyverklaring

Privacyverklaring  Zorgboerderij de Roemerij

Vanaf 25 mei 2018 is de vernieuwde privacywetgeving van de Europese Unie, de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. De AVG bevat regels voor de verwerking van persoonsgegevens.
Ook zorgboerderij de Roemerij verwerkt persoonsgegevens. Het is onze taak en zorg dat wij zorgvuldig met uw persoonsgegevens omgaan..

Wij zorgen te allen tijde voor de waarborging van de privacyrechten van degene van wij de persoonsgegevens verwerken. Wij gaan dan ook vertrouwelijk om met verzamelde persoonsgegevens en houden ons in alle gevallen aan de eisen die de huidige privacywetgeving aan ons stelt.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?
De Roemerij verzamelt slechts persoonsgegevens die uitdrukkelijk en vrijwillig aan haar ter beschikking zijn gesteld. De informatie bestaat uit:

Betreffende personeelsgegevens:

Voor- en achternaam, voorletters, adresgegevens, geslacht, telefoonnummer, e-mailadres,

Burgerservicenummer, IBAN, geboortedatum, functie, datum in dienst, salarisschaal, salaris, dienstverband, functioneringsgegevens, verzuimgegevens en Verklaring Omtrent Gedrag.

Betreffende cliëntgegevens:

Voor- en achternaam, voorletters, adresgegevens, geslacht, telefoonnummer, e-mailadres,

Burgerservicenummer, clientnummer, geboortedatum, indicatiegegevens, datum in zorg, datum uit zorg,  aanwezigheid registratie, zorginhoudelijke gegevens.

Overige gegevens zorgboerderijen:

De Roemerij kan persoonsgegevens verwerken indien zij hiertoe op grond van de wet of een contract verplicht is.

De Roemerij kan persoonsgegevens verwerken op grond van een vitaal belang, algemeen belang of gerechtvaardigd belang. De verwerkingsverantwoordelijke informeert de betrokkene hierover.

Indien de persoonsgegevens niet rechtstreeks via de betrokkene zijn verkregen, informeert de Roemerij de betrokkene omtrent de bron waar de persoonsgegevens vandaan komen.

Waarvoor gebruiken wij de persoonsgegevens?

De verwerkingsverantwoordelijke zal de persoonsgegevens slechts gebruiken voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt. De verwerkingsverantwoordelijke verwerkt de persoonsgegevens onder andere ten behoeve van de salarisadministratie, personeelsadministratie, de verzuimregistratie, de cliëntenadministratie, voor het verrichten van declaraties naar het zorgkantoor en gemeenten, zorgboerderij administratie en voor het aanmaken en verwerken van de boeren(inkoop)facturen.

Hoe lang bewaren we deze gegevens?

De Roemerij zal de verstrekte persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld.

Contactgegevens van de Roemerij

Zorgboerderij de Roemerij

Anki Roemer

Grote Sloot 141

1752 JK  Sint Maartensbrug

Contactgegevens Functionaris voor de Gegevensbescherming

Verwerkingsverantwoordelijke Stichting Landzijde heeft mede namens de bij haar aangesloten zorgboerderijen een Functionaris voor de Gegevensbescherming aangesteld. De contactgegevens van de Functionaris voor de Gegevensbescherming zijn:

Naam:                              P.C.A. Vlaar

Telefoon:         0299-223514 / 06-11210991

e-mail:               peter@landzijde.nl

Uw rechten

Informatie niet verkregen van betrokkene

Wanneer de informatie niet van de betrokkene zelf is verkregen, maar bijvoorbeeld via de Zorgkantoren of gemeenten is verkregen informeert de Roemerij de betrokkene over de bron waar de persoonsgegevens vandaan komen, en in voorkomend geval, of zij afkomstig zijn van openbare bronnen.

Gegevens uitwisselen met anderen

De Roemerij verstrekt nimmer persoonsgegevens aan derden, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst, zij daartoe verplicht is op grond van de wet, zij hiertoe een gerechtvaardigd of algemeen belang heeft, of zij hiervoor uitdrukkelijk toestemming heeft gekregen. De Roemerij deelt, indien zij hiertoe gerechtigd is, persoonsgegevens met externe partijen, waaronder Adapcare (softwareleverancier cliëntenregistratiesysteem en ECD), LandmercPlus (Vanzelfsprekend / Resultaat Meetsysteem), gemeenten en behandelaars.

Wijziging privacyverklaring

De verwerkingsverantwoordelijke behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring te wijzigen.